REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BEETECH.PL

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Sklep internetowy beetech.pl prowadzony jest przez sprzedawcę - firmę BeeTech z siedzibą w Zawoi, adres: 34-222 Zawoja 98, NIP: 552-155-09-41, REGON: 492903790, tel.: +48 574 653 463, e-mail: beetech@beetech.pl, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 1. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego beetech.pl, zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego beetech.pl, prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 1. Wszelkie towary oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe i wolne od wad.
 1. Administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych w sklepie internetowym jest Sprzedawca. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w polityce prywatności stanowiącej załącznik numer 1 do regulaminu.
 1. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do korzystania z niego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

§ 2. SŁOWNIK DEFINICJI

 

 1. Kupujący/Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa. 
 2. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Sprzedawca – firma BeeTech z siedzibą w Zawoi, adres korespondencyjny: 34-222 Zawoja 98, NIP: 552-155-09-41, REGON: 492903790, tel.: +48 574 653 463, e-mail: beetech@beetech.pl
 4. Produkt - oznacza rzecz ruchomą przedstawioną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 5. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni uznanych za ustawowo wolne od pracy.
 6. Umowa zawierana na odległość - umowa sprzedaży produktu zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 7. Sklep internetowy - serwis internetowy prowadzony przez sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym: www.beetech.pl za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informację o produkcie oraz dokonać zamówienia.
 8. Konto użytkownika - indywidualny panel administracyjny użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w sklepie internetowym, oznaczony loginem i hasłem.
 9. Formularz zamówienia - interaktywny formularz umożliwiający złożenie zamówienia poprzez dodanie wybranego produktu do koszyka oraz określenie sposobu dostawy i płatności.
 10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego produktów będących przedmiotem zamówienia.
 11. Miejsce wydania produktu – adres pocztowy wskazany w zamówieniu przez Klienta.
 12. Moment wydania produktu- moment w którym Klient lub inna upoważniona przez niego osoba obejmuje w posiadanie produkt będący przedmiotem umowy sprzedaży.
 13. Polityka prywatności sklepu internetowego beetech.pl - dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów oraz stosowania cookies.
 14. Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną pochodzące od Sprzedawcy, wysyłane Klientowi cyklicznie drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, zawierające informację o produktach, nowościach i aktualnych promocjach.
 15. Usługa świadczona drogą elektroniczną – usługa polegająca m.in. na zawieraniu umów sprzedaży online, prowadzeniu konta klienta, przesyłania wiadomości e-mail, w których sprzedawca potwierdza otrzymanie i przebieg zamówienia, przesyłanie newslettera.

 

§ 3. REJESTRACJA KONTA W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

 1. Założenie konta w sklepie internetowym jest możliwe po podaniu przez Klienta następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W przypadku osób nie będących konsumentami niezbędne jest podanie numeru NIP oraz nazwy firmy. Podanie tych danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta.Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się, przeglądanie historii złożonych zamówień, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielnej edycji danych.
 2. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Następnie, na podany w formularzu rejestracji adres e-mail, zostanie przez Sprzedawcę wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta.
 3. Założenie konta wymaga uprzedniego zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz zaznaczenia w formularzu rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z regulaminem i w pełni akceptuje jego postanowienia.
 4. W momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej założenie konta, między sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta nieodpłatna umowa o świadczenie usług elektronicznych dotycząca konta klienta. Klient może od tej umowy odstąpić w każdej chwili, bez podania przyczyny poprzez przesłanie stosownego żądania na adres e-mail: beetech@beetech.pl lub samodzielnie usunąć konto po zalogowaniu się do Panelu Administracyjnego poprzez wejście w zakładkę „Usuń moje konto”.
 5. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą w szczególności korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu.
 6. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego.

 

§ 4. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową beetech.pl, za pośrednictwem adresu e-mail: beetech@beetech.pl oraz w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 oraz w soboty w godzinach od 8.00 do 13.00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) pod numerem telefonu:+48 574 653 463.
 2. Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, a także składać zamówienia bez rejestrowania Konta Klienta.
 3. Elementem procedury składania zamówienia przez Klienta nie posiadającego konta w sklepie internetowym jest dodanie produktów do „Koszyka”, a następnie podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia tj. imię, nazwisko, adres e-mail, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), numer telefonu kontaktowego, a w przypadku osób nie będących konsumentami niezbędne jest podanie numeru NIP oraz nazwy firmy.
 4. Kolejnym krokiem jest wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia.
 5. Akceptacja niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia jest niezbędna do skorzystania z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 6. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym może złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu internetowego.
 7. Informacja o całkowitej wartości składanego zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia wyrażone w polskich złotych, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.
 8. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza zamówienia. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta przycisku „Potwierdzam zamówienie”.
 9. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia lub przy rejestracji Konta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem swojego Konta, zostanie wysłana w ciągu 24 godzin przez Sprzedawcę wiadomość z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia go do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail od sprzedawcy z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia go do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 10. Świadczenie przez Sklep usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy, a usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia.

 

§ 5. CENA I SPOSÓB PŁATOŚCI

 

 1. Sprzedawca, najpóźniej w chwili składania zamówienia informuje Klienta o łącznej cenie towaru oraz wszelkich opłatach dodatkowych, związanych w szczególności z kosztami płatności i dostawy, a także o dostępnych sposobach i terminach płatności.
 2. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia. W przypadku zakupu towarów o znacznej wartości sklep zastrzega sobie prawo żądania od Klienta zaliczki na poczet ceny. W przypadku odstąpienia od umowy zaliczka zostanie Klientowi zwrócona.
 3. Płatności za zamówiony w sklepie internetowym towar można dokonać w następujący sposób:

a) gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki – w przypadku dostawy towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej;

b) z góry - przelewem na konto sprzedawcy;

 1. w przypadku wyboru płatności przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od złożenia zamówienia;
 2. W sytuacji gdy klient w terminie określonym w ust. 4 nie zapłaci za zamówiony towar, sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy przez złożenie oświadczenia Klientowi pocztą elektroniczną na podany przez klienta adres e-mail. W takim przypadku umowę uważa się za niezawartą a zamówienie zostaje anulowane. Klient ani Sprzedawca nie będą zobowiązani względem siebie do żadnych świadczeń, w szczególności do zapłaty odszkodowania.
 3. Termin dostawy towaru wynosi do 30 dni, chyba że w opisie danego towaru lub w chwili składania zamówienia przez Klienta podano krótszy termin.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od siebie, o czym poinformuje Klienta w chwili składania zamówienia lub niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności wymagających wydłużenia terminu realizacji zamówienia.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności z góry przelewem na rachunek Sprzedawcy – początek terminu określonego w ust. 6 biegnie od dnia uznania kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 6. W przypadku wyboru płatności przesyłki za pobraniem lub odbioru osobistego – początek terminu określonego w ust. 6 liczy się od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.

 

§ 6. DOSTAWA TOWARU

 

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Polski.
 2. Sklep internetowy beetech.pl gwarantuje darmową dostawę towaru w przypadku, gdy produkt oferowany w sklepie opatrzony jest informacją o darmowej przesyłce.
 3. W pozostałych przypadkach Klient jest informowany o kosztach dostawy na stronie internetowej sklepu oraz najpóźniej w chwili składania zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia.
 4. Celem ułatwienia i przyspieszenia dochodzenia ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego za transport przesyłki w przypadku jej mechanicznego uszkodzenia powstałego w trakcie transportu, zaleca się sprawdzenie towaru w obecności kuriera i spisania protokołu szkody.

 

§ 7. PRAWO DO ODSTĄPIENIA D UMOWY

 

 1. Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu konsumentem.
 2. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej.
 3. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub inna upoważniona przez niego osoba inna niż przewoźnik objęła przedmiot umowy w posiadanie, a w przypadku umowy która obejmuje wiele towarów, które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.
 4. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy konsument powinien przesłać listownie na adres: BeeTech, 34-222 Zawoja 98 lub na adres e-mail: beetech@beetech.pl stosowne oświadczenie, które może zostać sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik numer 2 do niniejszego regulaminu.
 5. Sprzedawca bez zbędnej zwłoki potwierdzi Konsumentowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym w szczególności w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta i służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

§ 8. ZWROT TOWARU W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy które poniósł konsument. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 2. W sytuacji odstąpienia od umowy Konsument jest zobowiązany zwrócić towar sprzedawcy w ciągu 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument zobowiązany jest do poniesienia związanych z tym kosztów we własnym zakresie. Na Konsumencie ciąży w takim wypadku obowiązek wybrania takiego sposobu zwrotu towaru, aby dotarł do sprzedającego w stanie niezmienionym.
 3. Sprzedawca nie przyjmuje nie zamówionych przesyłek („za pobraniem”). Konsument zobowiązany jest do poinformowania sprzedawcy o skorzystaniu z samodzielnego zwrotu towaru sprzedawcy oraz podania informacji na temat przewoźnika i numeru przesyłki.
 4. Konsument zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia zwracanego towaru i ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia spowodowane brakiem odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki.
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 6. Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

§ 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ

 

 1. Sprzedawca odpowiedzialny jest wobec Konsumenta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.
 2. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument:

a) odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona;

b) odpowiedzialność sprzedawcy obejmuje szkodę rzeczywistą i jest ograniczona do wartości zamówienia;

c)  ma obowiązek zbadać towar w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania, celem zweryfikowania zgodności towaru z umową sprzedaży (tzn. kompletności zamówienia oraz jakości dostarczonego towaru) i zawiadomienia niezwłocznie sprzedawcy pisemnie na adres: BeeTech, 34-222 Zawoja 98, elektronicznie na adres e-mail: beetech@beetech.pl lub telefonicznie: +48 574 653 463 o wykrytej wadzie lub innej niezgodności towaru z umową.

d) korzyści i ciężary oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem z chwilą przekazania przesyłki przez Sprzedawcę przewoźnikowi.

 

§ 10. NEWSLETTER

 

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniej zgody w formularzu zakładania konta lub w terminie późniejszym w odpowiedniej zakładce, a także opcjonalnie w formularzu zamówienia towaru. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient będzie otrzymywać na wskazany przez siebie adres e-mail lub numer telefonu informacje dotyczące towarów dostępnych w sklepie internetowym, o nowościach oraz o aktualnych promocjach.
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez wysłanie takiego żądania na adres e-mail sprzedawcy lub poprzez kliknięcie stosownego linku znajdującego się w treści każdego Newslettera.

 

§ 11. REKLAMACJA

 

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania sklepu internetowego, w tym w szczególności w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną oraz zawartych umów sprzedaży można przesyłać pisemnie na adres firmy lub adres e-mail.
 2. W reklamacji wskazać należy zauważoną wadę i sprecyzować swoje żądanie.
 3. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpoznawane są w terminie 14 dni od doręczenia Sprzedawcy reklamacji.
 4. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację drogą pisemną lub elektronicznie, na podany przez klienta adres e-mail, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 5. Klient wykonujący uprawnienia z rękojmi ma obowiązek dostarczyć produkt dotknięty wadą na adres Sprzedawcy. W przypadku klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia towaru ponosi Sprzedawca, natomiast Klient niebędący Konsumentem zobowiązany jest do dostarczenia towaru na swój koszt.

 

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z niniejszym regulaminem jest prawo polskie. Spory z Konsumentami będą rozpoznawane przez sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo.
 2. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygnięcia sporu tj. np.:
  1. Wniosek o rozpoznanie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Handlowym;
  2. Wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego w Krakowie o podjęcie działań mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich;
  3. Zwrócenie się z prośbą o pomoc do miejskiego/powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów;
  4. Złożenie skargi za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

 

 1. Wszelkie niezbędne informacje w zakresie pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 2. Wskazane w ust. 2 sposoby postępowania są dobrowolne i obie strony muszą na nie wyrazić zgodę.
 3. W przypadku Klientów nie będących Konsumentami sądem właściwym dla rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń jest sąd właściwy miejscowo dla Sprzedawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy aktualnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta.
 5. Zmiana regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Klienta o zakresie zmian i dacie ich wejścia w życie.

 

ZAŁĄCZNIKI:

1)      POLITYKA PRYWATNOŚCI

2)      WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY