Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez firmę BeeTech za pośrednictwem witryny www.beetech oraz innych form komunikacji. Procesy gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych są dokonywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

Administrator danych

Administratorem danych jest firma BeeTech z siedzibą w Zawoi, adres: 34-222 Zawoja 98, tel.: +48 574 653 463, e-mail: beetech@beetech.pl

 

 Inspektor Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się w wybrany przez siebie sposób:

- pocztą tradycyjną pisząc na adres: BeeTech Zawoja 98, 34-222 Zawoja lub

- drogą e-mailową pod adresem: beetech@beetech.pl

- poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie

IODO (Inspektor Ochrony Danych Osobowych) - jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem.

 

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

- w oznaczonym celu np. odpowiedzi na państwa zapytanie – wówczas prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

- w celu wypełniania zobowiązań wobec Państwa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jeżeli są lub będą Państwo stroną umowy w związku z dokonywanym w naszym sklepie zakupie towarów oraz podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą

- w celu wywiązania się z obowiązków prawnych lub, gdy wprost nakazuje to przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) np. w razie konieczności udostępnienia danych osobowych organom państwowym oraz do prowadzenia ksiąg podatkowych.

- w celu realizacji uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej, gdy nie wpływa to nadmiernie na Państwa podstawowe prawa i wolności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) np. dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec administratora, oraz m.in. do celów statystycznych (w tym analizowanie i profilowanie danych),

 

Okres przechowywania danych

Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy pomiędzy Tobą, a BeeTech, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczeń o charakterze cywilnoprawnym.

 

Czy podanie danych jest konieczne?

Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Pani/Pana pytań oraz do założenia konta i realizacji złożonego zamówienia.

 

Rodzaj przetwarzanych danych

BeeTech przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:
1. Zalogowania się w Serwisie oraz Newsletter:
- adres e-mail

2. Dokonywania zakupów w Serwisie i rejestracja Konta Użytkownika:
- imię i nazwisko
- płeć (poprzez zaznaczenie formy zwracania się Pani/Pan)
- adres dostawy
- numer telefonu
- adres e-mail

3. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:
- data urodzenia
- PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury)
- NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)

4. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.

 

W związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa:

1. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich, do żądania ich sprostowania (poprawiania), żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO,

2. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

3. Prawo do sprzeciwu: W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności.

4. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

 

Przekazywanie do krajów trzecich

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w Państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, jeżeli w stosunku do tego trzeciego kraju, Komisja Europejska nie potwierdziła stosownego poziom ochrony danych

 

Powierzenie przetwarzania danych

BeeTech może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z BeeTech. Katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Klient. Pani/Pana dane osobowe przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu sklepu internetowego oraz realizowaniu złożonego przez Pana/Panią zamówienia tj. dostawcom usług przewozowych.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Informujemy, że firma nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

 

Cookies

Serwis używa plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.

 

ZAŁĄCZNIK:
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW